Info fra NAV om barnefattigdom og dekning av utgifter på NAV

Vi i NAV støtter Regjeringens fritidserklæring som sier:

Alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.  Bygd på FN’s konvensjon om barns rettigheter. Dette for å hindre utenforskap. 

Det er en verdi i seg selv at man har mulighet til å delta i fellesskapet.

Ved behov for bistand finnes det informasjon på Alstahaug Kommunes nettsider om økonomisk sosialhjelp samt på nav.no. Dersom man fyller vilkårene for dette kan man kontakte det lokale NAV kontoret for mer informasjon og hjelp. 

https://www.alstahaug.kommune.no/konomisk-sosialhjelp.187825.34838024.tkt.html

https://www.alstahaug.kommune.no/konomisk-rdgivning.187825.34837928.tkt.html

Fra NAV pr mail 19.03.2019